เมนูหลัก
วืสัยทัศน์ สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์    เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวงดงาม
:: จำนวนหมู่บ้านในตำบลน้ำหมัน ::


หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นำหมู่บ้าน
1
ปางหมิ่น นายทองย้อย ปานานนท์ : ผู้ใหญ่บ้าน
2
วังหัวดอย นายจำรัส แก้วมหาดไทย : ผู้ใหญ่บ้าน
3
น้ำหมันกลาง นายอดุลย์ พรมวงษ์ : ผู้ใหญ่บ้าน
4
นาต้นโพธิ์ นายพรเอนก หิรัญงาม : ผู้ใหญ่บ้าน
5
น้ำหมันใต้ นายสุนทร สายตรง : ผู้ใหญ่บ้าน
6
น้ำลี นายผัด ราบรื่น : ผู้ใหญ่บ้าน
7
ผาลาด นายสมคิด อินป๊อก : ผู้ใหญ่บ้าน
8
น้ำต๊ะ นายเนียม ปานานนท์ : ผู้ใหญ่บ้าน
9
น้ำหมันเหนือ นายธวัช จันทร์เป็ง : ผู้ใหญ่บ้าน
10
ทรายงาม นายประสิทธิ์ ทองหล่อ : ผู้ใหญ่บ้าน
11
ปางหมิ่นเหนือ นายสมคิด ปานานนท์ : กำนัน
12
บ้านค่าย นายสฤษดิ์ จันทร์ฤทธิ์ : ผู้ใหญ่บ้าน

ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638