เมนูหลัก
วืสัยทัศน์ สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์    เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวงดงาม
Untitled Document
ข้อมูล อบต.
การเลือกตั้ง
งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว

Untitled Document
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
dopa.go.th
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมนับตั้งแต่
วันที่ --543
จำนวน คน
กิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
:: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ::
กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
ศึกษาดูงาน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
12-พ.ย.-2561
ศึกษาดูงาน โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ...อ่านต่อ
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
20-ก.ค.-2561
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ...อ่านต่อ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน
28-มิ.ย.-2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน...อ่านต่อ
กิจกรรมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
7-ก.พ.-2562
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ...อ่านต่อ
ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4
13-ธ.ค.-2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 4...อ่านต่อ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
25-ก.ย.-2561
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561...อ่านต่อ
กิจกรรมทั่วไป
เดินแบบผ้าไทย
15-ม.ค.-2562
เดินแบบผ้าไทย "อุตรดิตถ์เมืองผ้าซิ่นงาม 3 วัฒนธรรม" ...อ่านต่อ
กิจกรรมงานวันเด็ก 2562
15-ม.ค.-2562
กิจกรรมงานวันเด็ก 2562...อ่านต่อ
เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
6-ธ.ค.-2561
เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์...อ่านต่อ
กิจกรรม 
งานบริหารงานบุคคล
 11-มิ.ย.-2562  ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปรับปรุงครั้งที่1)...อ่านต่อ 
 26-ก.ค.-2560  ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล...อ่านต่อ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 31-ม.ค.-2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน มกราคม 2561)...อ่านต่อ 
 17-ม.ค.-2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน ธันวาคม 2560 )...อ่านต่อ 
 17-ม.ค.-2561  ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5)...อ่านต่อ 
งานเลือกตั้ง
 18-ก.พ.-2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
 26-มี.ค.-2555  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
งานป้องกันฯ/กู้ภัย
 23-มี.ค.-2559  เตือนพายุฤดูร้อน...อ่านต่อ 
 12-ก.พ.-2557  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)...อ่านต่อ 
 14-ส.ค.-2555  โครงการซ้อมแผนดินโคลนถล่ม...อ่านต่อ 
แจ้งเวียนหนังสือสั่งการบริหารงานบุคคล
 22-ส.ค.-2556  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานการเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ 
งานกิจการสภา
 13-มี.ค.-2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
 13-มี.ค.-2562  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
 3-ธ.ค.-2561  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
งานสำนักปลัด
 13-ส.ค.-2562  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ใหม่...อ่านต่อ 
 17-มิ.ย.-2562  แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน...อ่านต่อ 
 5-มิ.ย.-2562  คู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ...อ่านต่อ 
งานส่วนการคลัง,โยธา
 8-มิ.ย.-2561  งบแสดงสถานะทางการเงิน...อ่านต่อ 
 16-พ.ค.-2561  ระยะเวลาการยื่นภาษีและชำระภาษี...อ่านต่อ 
 30-มี.ค.-2561  ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีปี2561...อ่านต่อ 
งานบริหารงานบุคคล
 15-มิ.ย.-2560  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 15-มิ.ย.-2560  ประกาศ การลา อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 15-มิ.ย.-2560  ประกาศนโยบายคุณธรรม-จริยธรรม...อ่านต่อ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  9-ส.ค.-2562 โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.น้ำหมัน ขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.น้ำหมันกำหนด) ...อ่านต่อ
  10-ก.ค.-2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายหลัง อบต.ระหว่างหมู่ที่ ๓ - เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...อ่านต่อ
  23-พ.ค.-2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนาล้องข้าวหลาม) หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ...อ่านต่อ
นายคำหล้า  ดอกพุฒ
นายคำหล้า ดอกพุฒ
นายก อบต.น้ำหมัน
ปฏิทิน
<<  เม.ย.2563  >>
อา
พฤ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
วันนี้
::ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

กลุ่มไม้กวาดโรงเรียนประชารัฐรวมใจ
กลุ่มไม้กวาดโรงเรียนประชารัฐรวมใจ

ข้าวกระยาสารท
ข้าวกระยาสารท

ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

ผ้าห่มใยสังเคราะห์
ผ้าห่มใยสังเคราะห์

น้ำพริก
น้ำพริก

กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน
กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน

กล้วยอบม้วน
กล้วยอบม้วน

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
::แหล่งท่องเที่ยว::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

แก่งวังวัว
แก่งวังวัว

น้ำตกห้วยตาดยาว
น้ำตกห้วยตาดยาว

สวนทรายงาม
สวนทรายงาม

จุดชมวิวผาอานม้า
จุดชมวิวผาอานม้า

น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู

แก่งทรายงาม
แก่งทรายงาม
 
พบเห็นการทุจริต/รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร 0-5581-9638 โทรสาร 0-5581-9639 E-mail : nam-mun@hotmail.com
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638